Sekolah SMAI Al Azhar 4 Bekasi

Tugas Guru dan Karyawan

TUGAS GURU DAN KARYAWAN

SUSUNAN PERSONALIA 

BIDANG DAN SUB BIDANG

SMA ISLAM AL AZHAR 4 BEKASI 

TAHUN PELAJARAN 2021 2022

1.    PIMPINAN

Kepala Sekolah                                          : Ngadiman, M. Pd.

Wakil Kepala Sekolah                                : 1. Suseno,M.M.

   2.    Sunardi, S.Pd

 

2.    BIDANG DAN ANGGOTA

        A.       BIDANG AGAMA

Koordinator Bidang Agama              : Muslim Iqbal Romadhoni, M. Pd. 

Sekretaris                                            : Wahyudin, M. Pd.

Bendahara                                           : Tri Lestari, S. Si.

Anggota                                              :

1.    Dr. H. M. Hartono, M. M.

2.    Sri Susanti, S. Pd.

3.    Jamal Arifansyah, S. Pd.

4.    Abdul Aziz, S. Pd. I.

5.    Sabiluna Jihad, S. Pd. I.

6.    Hanna Diana, Lc

7.    Sulchannudin, S. Pd. I.

       B.        BIDANG KURIKULUM

Koordinator Bidang Kurikulum        : Dra. Hj. Purnomowati, M. M.

Sekretaris                                            : Iin Halimatussa’diah, S. Ag.

Bendahara                                           : Nabiilah Ramadhan, M. Pd.

Anggota                                              :

1.    Sarman Harahap, M. M.

2.    Rudy Siswanto, S. Kom.

3.    Rapty Lestari, S. Pd.

4.    Junaedi Darussalam, S. Pd. I.

5.    Meti Asokariyanti, S. Pd.

6.    Della Afrilionita, S. Pd.

7.    Venny Alfasikha, S. Pd.

8.    Unwanullah, S. Kom.

      C.       BIDANG KEMURIDAN

Koordinator Bidang Kemuridan       : Ma’mur Ihsani, S. Pd. 

Sekretaris                                            : Teguh Setiawan, S. Pd.

Bendahara                                           : Septi Dwi Fajarwati, S. Pd.

Anggota                                              :

1.    Wiwin Herlya Winna, S. Pd.

2.    Erik Ramdani, S. Pd.

3.    Barda Hudori, S. Pd.

4.    Suhartini, S. Pd.

5.    Ritma Siti Rahmawati, S. Pd.

6.    Ade Arda Billy, S. Pd.

 

       D.       BIDANG KETAHANAN SEKOLAH

Koordinator Bidang TANSE             : Erisyah Putra, S. S. 

Sekretaris                                           : Muhammad Fokus, M. Sn.

Anggota                                              :

1.    Dra. Diah Wiyarsari, M.Biomed.

2.    Dra. Nur Inayah, M. M.

3.    Drs. Hasan Marzuki

4.    Ricel Heri, S. Pd.

5.    Sukirman, S. Pd.

6.    Kidung Wulandari, S. Pd.

7.    Basyir Ahmad, M. Pd.

 

     E.       SUB BIDANG DAN ANGGOTA

1)    KESRA (di bawah Pimpinan)

 

Koordinator                                    : Meti Asokariyanti, S. Pd.

Sekretaris                                        : Suhartini, S. Pd.

Anggota                                          :

                                                                                1.         Junaedi Darussalam, S. Pd. I

                                                                                2.         Erisyah Putra, S. S.

                                                                                3.         Sri Susanti, S. Pd.

 

2)    TATA USAHA (di bawah Pimpinan)

Koordinator                                    : Dwi Hastuti, S. Sos.

Sekretaris                                        : Solihin

Anggota                                          :

                                                                                1.         M. Kholid

                                                                                2.         Ikke Meikewati

                                                                                3.         Fauzi

                                                                                4.         Wandi

                                                                                5.         Tatik Tria, S. Pd.

                                                                                6.         Roeshyta Ajeng Mentari, S. Kom.

                                                                                7.         Unwanullah, S. Kom.

 

           3)    BIMBINGAN KONSELING (di bawah Pimpinan)

Koordinator                                    : Hj. Eva Sa`ada, S. Pd.

Sekretaris                                        : Nina Rukmina, M. M.

Anggota                                           :

                                                                                  1.         Dra. Farah Diba

                                                                                  2.         Drs. Totok Supriyoto, M. Pd.

 

             4)    PIKET (di bawah Bidang Tanse)

Koordinator                                    : Abdul Aziz, S. Pd. I.

Sekretaris                                       : Sulchannudin, S. Pd. I.

Anggota                                          :

                                                                                1.         Drs. Totok Supriyoto, M. Pd.

                                                                                2.         Sukirman, S. Pd.

                                                                                3.         Muhammad Fokus, M. Sn.

                                                                                4.         Nina Rukmina, M. M.

                                                                                5.         Dra. Farah Diba

                                                                                 6.         Hj. Eva Saada, S. Pd.

                                                                                  7.         Suhartini, S. Pd.

                                                                                  8.         Basyir Ahmad, M. Pd.

                                                                                  9.         Teguh Setiawan, S. Pd.

                                                                                  10.     Sabiluna Jihad, S. Pd. I.

                                                                                  11.     Hanna Diana, Lc

 

5)    TIM DIGITAL SEKOLAH (di bawah Bidang Kurikulum)

  

  Koordinator                                     : Iin Halimatussa’diah, S. Ag.

  Sekretaris                                        : Nabiilah Ramadhan, M. Pd.

  Bendahara                                       : Venny Alfasikha, S. Pd.

  Anggota                                           :

          1.       Dra. Hj. Purnomowati, M. M

    2.      
Tri Lestari, S. Si

            

           3.       Rudy Siswanto, S. Kom.

           

          4.       Meti Asokariyanti, S. Pd.

          5.       Della Afrilionita, S. Pd 

          6.       Septi Dwi Fajarwati, S. Pd

         7.       Unwanullah, S. Kom.

6)    HUMAS (di bawah Pimpinan)

 

Koordinator                                   : Jamal Arifansyah, S. Pd.

Sekretaris                                       : Ritma Siti Rahmawati, S. Pd.

Bendahara                                      : Nina Rukmina, M. M.

Anggota                                          :

                                                                                 1.         Drs. Totok Supriyoto, M. P

                                                                              2.         Dra. Farah Diba

                                                                                 3.         Hj. Eva Saada, S. Pd.

                                                                                 4.         Muhammad Fokus, M. Sn.

                                                                                 5.         Erisyah Putra, S. S.

                                                                                 6.         Nabiilah Ramadhan, M. Pd.

                                                                                 7.         Dwi Hastuti, S. Sos.

                                                                                 8.         Tatik Tria, S. Pd.

                                                                                9.         Roeshyta Ajeng Mentari, S. Kom.

 

 

7)    LUAR NEGERI (di bawah Pimpinan)

Koordinator                                    : Tri Lestari, S. Si.

Anggota                                          :

                                                          1.       Ricel Heri, S. Pd.

      2.       Junaedi Darussalam, S. Pd. I.

      3.       Teguh Setiawan, S. Pd.

 

      4.       Wahyudin, M. Pd.

 

      5.        Sulchannudin, S. Pd. I.

 

 

8)    PROGRAM TAHFIDZ (di bawah bidang Agama)

Koordinator                                     : Muslim Iqbal Romadhoni, M. Pd.

Sekretaris                                        : Wahyudin, M. Pd.

 Bendahara                                       : Tri Lestari, S. Si.

 

Anggota                                           :

                                                                                 1.         Dr. H. M. Hartono, M. M.

                                                                                 2.         Iin Halimatussa’diah, S. Ag.

                                                                                 3.         Sri Susanti, S. Pd.

                                                                                 4.         Junaedi Darussalam, S. Pd. I.

                                                                                 5.         Jamal Arifansyah, S. Pd.

                                                                                 6.         Abdul Aziz, S. Pd. I.

                                                                                 7.         Basyir Ahmad, M. Pd.

                                                                                 8.         Sabiluna Jihad, S. Pd. I.

                                                                                 9.         Hanna Diana, Lc

                                                                                10.     Sulchannudin, S. Pd. I

 

               9)   LABORATORIUM (di bawah bidang Kurikulum)

Kepala Laboratorium                   : Kidung Wulandari, S. Pd.

Laboran                                          : Tatik Tria, S. Pd.

Anggota                                          :

                                                                                    1.    Sri Susanti, S. Pd.

                                                                                    2.    Ma’mur Ihsani, S. Pd.

              10)   PERPUSTAKAAN (di bawah bidang Kurikulum)

Kepala Perpustakaan/AVA          : Erisyah Putra, S. S.

Pustakawan                                  : Roeshyta Ajeng Mentari, S. Kom.

Anggota                                         :

    1.         Muhammad Fokus, M. Sn.

    2.         Ritma Siti Rahmawati, S.Pd.

 

             10)   VERIVIKASI NILAI (di bawah bidang Kurikulum)

Koordinator                                  : Iin Halimatussa’diah, S. Ag.

Sekretaris                                      : Venny Alfasikha, S. Pd.

 

Anggota                                       :

                                                                              1.        Dra. Hj. Purnomowati, M. M.

                                                                              2.        Rudy Siswanto, S. Kom.

                                                                              3.        Junaedi Darussalam, S. Pd. I.

                                                                             4.        Della Afrilionita, S. Pd.

                                                                             5.        Meti Asokariyanti, S. Pd.

                                                                             6.        Nabiilah Ramadhan, M. Pd.

                                                                             7.        Unwanullah, S. Kom.

3. WALI KELAS

 

 

4. PEMBINA EKSKUL

1)        KPI                                        :  Muslim Iqbal Romadhoni, M. Pd.

2)       Pramuka                               :  Septi Dwi Fajarwati, S.Pd.

3)       ASBD                                     :  Abdul Aziz, S. Pd. I.

4)       Bahasa Inggris                     :  Nabiilah Ramadhan, M.Pd.

5)       Iqra/Tahsin                           :  Iin Halimatussa’diah, S.Ag.

6)       Marawis/Nasyid                   :  Basyir Ahmad, M. Pd.

7)       Broardcasting/Jurnalistik   :  Jamal Arifiansyah, S.Pd.

8)       Paskibra                                :   Della Afrilionita, S. Pd.

9)       KIR                                          :  Barda Hudori, S.Pd.

10)   PMR                                        :  Ade Arda Billy, S.Pd.

11)   Badminton*)                          :   Erik Ramdani, S. Pd.

12)   Basket*)                                 :   Sarman Harahap, M.M.

13)   Sepak Bola/Futsal*)             :  Teguh Setiawan, S. Pd.

14)   Tari Saman*)                          :  Rapty Lestari, S. Pd.

15)   Tari Kreasi Daerah*)              :  Wiwin Herlya Winna, S. Pd.

16)   Bahasa Jepang*)                   :  Ritma Siti Rahmawati, S.Pd.

17)   Musik*)                                    :  Muhammad Fokus, M. Sn.


18)   Paduan Suara*)                      : Sukirman, S. Pd.


19)   Sinematografi/Fotografi*)    :  Erisyah Putra, S. S.


20)   Design Grafis*)                       :  Rudy Siswanto, S. Kom.


21)   Teater*)                                   :  Dra. Nur Inayah, M. M.


22)   MTQ*)                                      :  Sulchannudin, S.Pd.I.


23)   Kaligrafi*)                                :  Junaedi Darussalam, S.Pd. I.


24)   Robotik*)                                  :  Tri Lestari, S.Si.

 

Keterangan : *) =Ekskul Mandiri